masu form affirmativeokurimasu
masu kind negativeokurimasen
masu past affirmativeokurimashita
masu past negativeokurimasendeshita
root form
okuru
nai formokuranai
ta formokutta
nakatta formokuranakatta
te formokutte
carolannpeacock.comnditional (ba form)okureba
potentialokureru
imperativeokure
volitionalokuroo
passiveokurareru
causativeokuraseru
causative passive 1okuraserareru
causative passive 2okurasareru

Beginner 1 - basic Structure

\"*\"
< topic >wa< location >ni< other >ookurimasu
1.

You are watching: To send in japanese

Watashi wa tomodachi ni meeru o okurimasu.
I (will) send one e-mail to my friend.
2.Greg-san wa kuni ni nimotsu o okurimashita.
Greg sent a package to his carolannpeacock.comuntry.
3.Watashi wa kinoo kazoku ni tegami o okurimashita.
I sent a letter to my family yesterday.
4.Watashi wa kookuubin de kono nimotsu o okurimasu.
I will send this package by airmail.

Beginner 2 - useful Patterns

5.Meeru de chizu o okutte kuremasen ka?
Please send a map through e-mail.
6.Kyoo okureba, ashita tsukimasu.
If friend send it today, it will arrive tomorrow.
7.Yamada-san ni meeru o okutta kedo, henji ga kimasen.
I sent out an e-mail to Yamada, but he hasn\"t responded yet.
8.Kore wa omoi kara, kookuubin de okuremasen.
This is (too) heavy, so us cannot send through airmail.

See more: Tumblr Hardcore Porn Videos, Hardcore Sex Tumblr Porn Videos

The consumption of each sensible Pattern is described in the crucial Japanese Verbs.